Introduction to the implementation code of Chinese Pinyin in PHP

Source: Internet
Author: User
Tags chr explode ord

  This article mainly introduces the simple PHP Pinyin implementation code, the need for friends can refer to the following

Not much to say, code to send:   code as follows: <?php function Pinyin ($_string, $_code= ' gb2312 ') {$_datakey = "A|ai|an|ang|ao|ba|bai|ban|bang |bao|bei|ben|beng|bi|bian|biao|bie|bin|bing|bo|bu|ca|cai|can|cang|cao|ce|ceng|cha ". "|chai|chan|chang|chao|che|chen|cheng|chi|chong|chou|chu|chuai|chuan|chuang|chui|chun|chuo|ci|cong|cou|cu|". "Cuan|cui|cun|cuo|da|dai|dan|dang|dao|de|deng|di|dian|diao|die|ding|diu|dong|dou|du|duan|dui|dun|duo|e|en|er". "|fa|fan|fang|fei|fen|feng|fo|fou|fu|ga|gai|gan|gang|gao|ge|gei|gen|geng|gong|gou|gu|gua|guai|guan|guang|gui". "|gun|guo|ha|hai|han|hang|hao|he|hei|hen|heng|hong|hou|hu|hua|huai|huan|huang|hui|hun|huo|ji|jia|jian|jiang". "|jiao|jie|jin|jing|jiong|jiu|ju|juan|jue|jun|ka|kai|kan|kang|kao|ke|ken|keng|kong|kou|ku|kua|kuai|kuan|kuang" . "|kui|kun|kuo|la|lai|lan|lang|lao|le|lei|leng|li|lia|lian|liang|liao|lie|lin|ling|liu|long|lou|lu|lv|luan|lue" . "|lun|luo|ma|mai|man|mang|mao|me|mei|men|meng|mi|mian|miao|mie|min|ming|miu|mo|mou|mu|na|nai|nan|nang |nao|ne". "|nei|nen|neng|ni|Nian|niang|niao|nie|nin|ning|niu|nong|nu|nv|nuan|nue|nuo|o|ou|pa|pai|pan|pang|pao|pei|pen ". "|peng|pi|pian|piao|pie|pin|ping|po|pu|qi|qia|qian|qiang|qiao|qie|qin|qing|qiong|qiu|qu|quan|que|qun|ran|rang" . "|rao|re|ren|reng|ri|rong|rou|ru|ruan|rui|run|ruo|sa|sai|san|sang|sao|se|sen|seng|sha|shai|shan|shang|shao|". "She|shen|sheng|shi|shou|shu|shua|shuai|shuan|shuang|shui|shun|shuo|si|song|sou|su|suan|sui|sun|suo|ta|tai|". "Tan|tang|tao|te|teng|ti|tian|tiao|tie|ting|tong|tou|tu|tuan|tui|tun|tuo|wa|wai|wan|wang|wei|wen|weng|wo|wu". "|xi|xia|xian|xiang|xiao|xie|xin|xing|xiong|xiu|xu|xuan|xue|xun|ya|yan|yang|yao|ye|yi|yin|ying|yo|yong|you". "|yu|yuan|yue|yun|za|zai|zan|zang|zao|ze|zei|zen|zeng|zha|zhai|zhan|zhang|zhao|zhe|zhen|zheng|zhi|zhong|". "Zhou|zhu|zhua|zhuai|zhuan|zhuang|zhui|zhun|zhuo|zi|zong|zou|zu|zuan|zui|zun|zuo"; $_datavalue = " -20319|-20317|-20304|-20295|-20292|-20283|-20265|-20257|-20242|-20230|-20051|-20036|-20032|-20026 |-20002| -19990 ". "|-19986|-19982|-19976|-19805|-19784|-19775|-19774|-19763|-19756|-19751|-19746|-19741|-19739|-19728|-19725 ". "|-19715|-19540|-19531|-19525|-19515|-19500|-19484|-19479|-19467|-19289|-19288|-19281|-19275|-19270|-19263". "|-19261|-19249|-19243|-19242|-19238|-19235|-19227|-19224|-19218|-19212|-19038|-19023|-19018|-19006|-19003". "|-18996|-18977|-18961|-18952|-18783|-18774|-18773|-18763|-18756|-18741|-18735|-18731|-18722|-18710|-18697". "|-18696|-18526|-18518|-18501|-18490|-18478|-18463|-18448|-18447|-18446|-18239|-18237|-18231|-18220|-18211". "|-18201|-18184|-18183|-18181|-18012|-17997|-17988|-17970|-17964|-17961|-17950|-17947|-17931|-17928|-17922". "|-17759|-17752|-17733|-17730|-17721|-17703|-17701|-17697|-17692|-17683|-17676|-17496|-17487|-17482|-17468". "|-17454|-17433|-17427|-17417|-17202|-17185|-16983|-16970|-16942|-16915|-16733|-16708|-16706|-16689|-16664". "|-16657|-16647|-16474|-16470|-16465|-16459|-16452|-16448|-16433|-16429|-16427|-16423|-16419|-16412|-16407". "|-16403|-16401|-16393|-16220|-16216|-16212|-16205|-16202|-16187|-16180|-16171|-16169|-16158|-16155|-15959 ". "|-15958|-15944|-15933|-15920|-15915|-15903|-15889|-15878|-15707|-15701|-15681|-15667|-15661|-15659|-15652". "|-15640|-15631|-15625|-15454|-15448|-15436|-15435|-15419|-15416|-15408|-15394|-15385|-15377|-15375|-15369". "|-15363|-15362|-15183|-15180|-15165|-15158|-15153|-15150|-15149|-15144|-15143|-15141|-15140|-15139|-15128". "|-15121|-15119|-15117|-15110|-15109|-14941|-14937|-14933|-14930|-14929|-14928|-14926|-14922|-14921|-14914". "|-14908|-14902|-14894|-14889|-14882|-14873|-14871|-14857|-14678|-14674|-14670|-14668|-14663|-14654|-14645". "|-14630|-14594|-14429|-14407|-14399|-14384|-14379|-14368|-14355|-14353|-14345|-14170|-14159|-14151|-14149". "|-14145|-14140|-14137|-14135|-14125|-14123|-14122|-14112|-14109|-14099|-14097|-14094|-14092|-14090|-14087". "|-14083|-13917|-13914|-13910|-13907|-13906|-13905|-13896|-13894|-13878|-13870|-13859|-13847|-13831|-13658". "|-13611|-13601|-13406|-13404|-13400|-13398|-13395|-13391|-13387|-13383|-13367|-13359|-13356|-13343|-13340 ". "|-13329|-13326|-13318|-13147|-13138|-13120|-13107|-13096|-13095|-13091|-13076|-13068|-13063|-13060|-12888". "|-12875|-12871|-12860|-12858|-12852|-12849|-12838|-12831|-12829|-12812|-12802|-12607|-12597|-12594|-12585". "|-12556|-12359|-12346|-12320|-12300|-12120|-12099|-12089|-12074|-12067|-12058|-12039|-11867|-11861|-11847". "|-11831|-11798|-11781|-11604|-11589|-11536|-11358|-11340|-11339|-11324|-11303|-11097|-11077|-11067|-11055". "|-11052|-11045|-11041|-11038|-11024|-11020|-11019|-11018|-11014|-10838|-10832|-10815|-10800|-10790|-10780". "|-10764|-10587|-10544|-10533|-10519|-10331|-10329|-10328|-10322|-10315|-10309|-10307|-10296|-10281|-10274". "|-10270|-10262|-10260|-10256|-10254"; $_tdatakey = Explode (' | ', $_datakey); $_tdatavalue = Explode (' | ', $_datavalue); $_data = (php_version>= ' 5.0 ')? Array_combine ($_tdatakey, $_tdatavalue): _array_combine ($_tdatakey, $_tdatavalue); Arsort ($_data); Reset ($_data); if ($_code!= ' gb2312 ') $_string = _u2_utf8_Gb ($_string); $_res = '; For ($i =0 $i <strlen ($_string); $i + +) {$_p = Ord (substr ($_string, $i, 1)); if ($_p>160) {$_q = Ord (substr ($_string, + + $i, 1)); $_p = $_p*256 + $_q-65536; $_res. = _pinyin ($_p, $_data); Return Preg_replace ("/[^a-z0-9]*/", "", $_res); function _pinyin ($_num, $_data) {if ($_num>0 && $_num<160) return Chr ($_num); ElseIf ($_num<-20319 | | $_num>-10247) return "; else {foreach ($_data as $k => $v) {if ($v <=$_num) break;} return $k;}} function _u2_utf8_gb ($_c) {$_string = '; if ($_c < 0x80) $_string. = $_c; ElseIf ($_c < 0x800) {$_string. = Chr (0xC 0 | $_C>>6); $_string. = Chr (0x80 | $_c & 0x3F); }elseif ($_c < 0x10000) {$_string. = Chr (0xe0 | $_c>>12); $_string. = Chr (0x80 | $_c>>6 & 0x3F); $_strin G. = Chr (0x80 | $_c & 0x3F); } elseif ($_c < 0x200000) {$_string. = Chr (0xF0 | $_c>>18); $_string. = Chr (0x80 | $_c>>12 & 0x3F); $_s Tring. = Chr (0x80 | $_c>>6 & 0x3F); $_string. = Chr (0x80 | $_c & 0x3F); Return Iconv (' UTF-8 ', ' GB2312 ', $_string); function _array_combine ($_ARR1, $_ARR2) {for ($i =0; $i <count ($_ARR1); $i + +) $_res[$_arr1[$i]] = $_arr2[$i]; return $_ Res; //Usage://The second parameter is left blank for gb1232 encoding//echo Pinyin (' Anhui '); The second parameter is randomly set to Utf-8 code echo Pinyin (' Anhui Software Co., Ltd. ', 1);?>   
Related Article

E-Commerce Solutions

Leverage the same tools powering the Alibaba Ecosystem

Learn more >

Apsara Conference 2019

The Rise of Data Intelligence, September 25th - 27th, Hangzhou, China

Learn more >

Alibaba Cloud Free Trial

Learn and experience the power of Alibaba Cloud with a free trial worth $300-1200 USD

Learn more >

Contact Us

The content source of this page is from Internet, which doesn't represent Alibaba Cloud's opinion; products and services mentioned on that page don't have any relationship with Alibaba Cloud. If the content of the page makes you feel confusing, please write us an email, we will handle the problem within 5 days after receiving your email.

If you find any instances of plagiarism from the community, please send an email to: info-contact@alibabacloud.com and provide relevant evidence. A staff member will contact you within 5 working days.