Python converts Chinese characters into Pinyin implementation program

Source: Internet
Author: User
Tags ord

Python to convert Chinese characters into Pinyin implementation program article a concise dry Chinese character to Pinyin program, copy download can be directly used, the students need to refer to the next.

#coding: Utf-8
#基于python2.6
Table = ' a,-20319;ai,-20317;an,-20304;ang,-20295;ao,-20292;ba,-20283;bai,-20265;ban,-20257;bang,-20242;bao,- 20230;bei,-20051;ben,-20036;beng,-20032;bi,-20026;bian,-20002;biao,-19990;bie,-19986;bin,-19982;bing,-19976;bo , -19805;bu,-19784;ca,-19775;cai,-19774;can,-19763;cang,-19756;cao,-19751;ce,-19746;ceng,-19741;cha,-19739;chai , -19728;chan,-19725;chang,-19715;chao,-19540;che,-19531;chen,-19525;cheng,-19515;chi,-19500;chong,-19484;chou, -19479;chu,-19467;chuai,-19289;chuan,-19288;chuang,-19281;chui,-19275;chun,-19270;chuo,-19263;ci,-19261;cong,- 19249;cou,-19243;cu,-19242;cuan,-19238;cui,-19235;cun,-19227;cuo,-19224;da,-19218;dai,-19212;dan,-19038;dang,- 19023;dao,-19018;de,-19006;deng,-19003;di,-18996;dian,-18977;diao,-18961;die,-18952;ding,-18783;diu,-18774; DONG,-18773;DOU,-18763;DU,-18756;DUAN,-18741;DUI,-18735;DUN,-18731;DUO,-18722;E,-18710;EN,-18697;ER,-18696;FA, -18526;fan,-18518;fang,-18501;fei,-18490;fen,-18478;feng,-18463;fo,-18448;fou,-18447;fu,-18446;ga,-18239;gai,- 18237;gan,-18231;gang,-18220;gao,-18211;ge,-18201;gei,-18184;gen,-18183;geng,-18181;gong,-18012;gou,-17997;gu,-17988;gua,- 17970;guai,-17964;guan,-17961;guang,-17950;gui,-17947;gun,-17931;guo,-17928;ha,-17922;hai,-17759;han,-17752; hang,-17733;hao,-17730;he,-17721;hei,-17703;hen,-17701;heng,-17697;hong,-17692;hou,-17683;hu,-17676;hua,-17496 ; Huai,-17487;huan,-17482;huang,-17468;hui,-17454;hun,-17433;huo,-17427;ji,-17417;jia,-17202;jian,-17185;jiang, -16983;jiao,-16970;jie,-16942;jin,-16915;jing,-16733;jiong,-16708;jiu,-16706;ju,-16689;juan,-16664;jue,-16657; jun,-16647;ka,-16474;kai,-16470;kan,-16465;kang,-16459;kao,-16452;ke,-16448;ken,-16433;keng,-16429;kong,-16427 ; kou,-16423;ku,-16419;kua,-16412;kuai,-16407;kuan,-16403;kuang,-16401;kui,-16393;kun,-16220;kuo,-16216;la,- 16212;lai,-16205;lan,-16202;lang,-16187;lao,-16180;le,-16171;lei,-16169;leng,-16158;li,-16155;lia,-15959;lian, -15958;liang,-15944;liao,-15933;lie,-15920;lin,-15915;ling,-15903;liu,-15889;long,-15878;lou,-15707;lu,-15701; Lv,-15681;luan,-15667;lue,-15661;lun,-15659;luo,-15652;ma,-15640;mai,-15631;man,-15625;mang,-15454;mao,-15448;me,-15436;mei,- 15435;men,-15419;meng,-15416;mi,-15408;mian,-15394;miao,-15385;mie,-15377;min,-15375;ming,-15369;miu,-15363;mo , -15362;mou,-15183;mu,-15180;na,-15165;nai,-15158;nan,-15153;nang,-15150;nao,-15149;ne,-15144;nei,-15143;nen,- 15141;neng,-15140;ni,-15139;nian,-15128;niang,-15121;niao,-15119;nie,-15117;nin,-15110;ning,-15109;niu,-14941; Nong,-14937;nu,-14933;nv,-14930;nuan,-14929;nue,-14928;nuo,-14926;o,-14922;ou,-14921;pa,-14914;pai,-14908;pan, -14902;pang,-14894;pao,-14889;pei,-14882;pen,-14873;peng,-14871;pi,-14857;pian,-14678;piao,-14674;pie,-14670; pin,-14668;ping,-14663;po,-14654;pu,-14645;qi,-14630;qia,-14594;qian,-14429;qiang,-14407;qiao,-14399;qie,- 14384;qin,-14379;qing,-14368;qiong,-14355;qiu,-14353;qu,-14345;quan,-14170;que,-14159;qun,-14151;ran,-14149; rang,-14145;rao,-14140;re,-14137;ren,-14135;reng,-14125;ri,-14123;rong,-14122;rou,-14112;ru,-14109;ruan,-14099 ; rui,-14097;run,-14094;ruo,-14092;sa,-14090;sai,-14087;san,-14083;sang,-13917;sao,-13914;se,-13910;sen,-13907;seng,-13906;sha,- 13905;shai,-13896;shan,-13894;shang,-13878;shao,-13870;she,-13859;shen,-13847;sheng,-13831;shi,-13658;shou,- 13611;shu,-13601;shua,-13406;shuai,-13404;shuan,-13400;shuang,-13398;shui,-13395;shun,-13391;shuo,-13387;si,- 13383;song,-13367;sou,-13359;su,-13356;suan,-13343;sui,-13340;sun,-13329;suo,-13326;ta,-13318;tai,-13147;tan,- 13138;tang,-13120;tao,-13107;te,-13096;teng,-13095;ti,-13091;tian,-13076;tiao,-13068;tie,-13063;ting,-13060; tong,-12888;tou,-12875;tu,-12871;tuan,-12860;tui,-12858;tun,-12852;tuo,-12849;wa,-12838;wai,-12831;wan,-12829; wang,-12812;wei,-12802;wen,-12607;weng,-12597;wo,-12594;wu,-12585;xi,-12556;xia,-12359;xian,-12346;xiang,- 12320;xiao,-12300;xie,-12120;xin,-12099;xing,-12089;xiong,-12074;xiu,-12067;xu,-12058;xuan,-12039;xue,-11867; xun,-11861;ya,-11847;yan,-11831;yang,-11798;yao,-11781;ye,-11604;yi,-11589;yin,-11536;ying,-11358;yo,-11340; Yong,-11339;you,-11324;yu, -11303;yuan,-11097;yue,-11077;yun,-11067;za,-11055;zai,-11052;zan,-11045;zang,-11041;zao,-11038;ze,-11024;zei , -11020;zen,-11019;zeng,-11018;zha,-11014;zhai,-10838;zhan,-10832;zhang,-10815;zhao,-10800;zhe,-10790;zhen,- 10780;zheng,-10764;zhi,-10587;zhong,-10544;zhou,-10533;zhu,-10519;zhua,-10331;zhuai,-10329;zhuan,-10328;zhuang , -10322;zhui,-10315;zhun,-10309;zhuo,-10307;zi,-10296;zong,-10281;zou,-10274;zu,-10270;zuan,-10262;zui,-10260; zun,-10256;zuo,-10254 '

def Pinyin (num):
Global table
If Num>0 & num<160:
return Chr (NUM)
V=table.split (';')
For i in Xrange (Len (v) -1,-1,-1):
S=v[i].split (', ')
if Int (s[1]) <=num:
return S[0]
Break

if __name__ = = "__main__":
Chinese = ' I'm a thorn bird who are you '
I=0
while (I<len (Chinese)-1):
p = Ord (chinese[i:i+1])
if (p>160):
I+=1
Q = Ord (chinese[i:i+1])
p = p*256+q-65536
I+=1
Print Pinyin (p)

Python converts Chinese characters into Pinyin implementation program

Related Article

Contact Us

The content source of this page is from Internet, which doesn't represent Alibaba Cloud's opinion; products and services mentioned on that page don't have any relationship with Alibaba Cloud. If the content of the page makes you feel confusing, please write us an email, we will handle the problem within 5 days after receiving your email.

If you find any instances of plagiarism from the community, please send an email to: info-contact@alibabacloud.com and provide relevant evidence. A staff member will contact you within 5 working days.

A Free Trial That Lets You Build Big!

Start building with 50+ products and up to 12 months usage for Elastic Compute Service

  • Sales Support

    1 on 1 presale consultation

  • After-Sales Support

    24/7 Technical Support 6 Free Tickets per Quarter Faster Response

  • Alibaba Cloud offers highly flexible support services tailored to meet your exact needs.