China Mobile SMS center number

Source: Internet
Author: User

Applicability
ApplicableChina Mobile Communication global communication customer, shenzhouxing customer, and dynamic zone customer.

Business acceptance
The customer needs to apply for the short message service andSet the number in the short message on your mobile phone+ 8613800abc500 can be used.

User Guide
Find the Information bar on your mobile phone, enter the text message center number settings, and enter the customer's Short Message Service Center number in the region: + 8613800abc500 (ABC indicates the long-distance zone number in each region)
Regional long-distance area code (ABC)
Example: Changchun 431
1. Send Short Messages
Mobile phone menu bar --- Short Message --- edit Short Message --- input content --- send --- enter recipient's mobile phone number --- OK
Note: A mobile phone sends short messages, each of which can contain up to 70 Chinese characters and 160 English characters.
2. receive short messages
When a short message arrives, the mobile phone will send a prompt, and the text message icon will flash at the same time on the mobile phone screen. You can follow the instructions on the mobile phone.

Fees
1. Global connect
Sent to mobile customers: RMB 0.1/message receiving: free of charge
Sent to Unicom customers: RMB 0.15/message receiving: free of charge
2. Long-white-line Smart Card
Sent to mobile customers: RMB 0.1/message receiving: free of charge
Sent to Unicom customers: RMB 0.2/message receiving: free of charge
3. shenzhouxing
Sent to mobile customers: RMB 0.15/message receiving: free of charge
Sent to Unicom customers: RMB 0.2/message receiving: free of charge
Note:
[1] shenzhouxing's business uses the intelligent network system as its business support platform. With a great investment in the intelligent network system, China Mobile has made long-term network preparations to meet the needs of shenzhouxing users for short message services, and added a lot of investment, so from the perspective of cost, the short message charges of shenzhouxing cannot be the same as that of global short messages; the current tariff standards are formulated on the premise that we fully consider the cost and user affordability of our company.
[2] SMS fee = text message content count/70 characters * corresponding SMS fee. (The remainder is less than 70 words, which are calculated based on 70 words .)

Note
1. the SIM card in your mobile phone has a certain storage capacity. When the capacity is full, the envelope icon on your mobile phone will flash all the time. At this time, you must delete one or more of the previously received messages to continue receiving new messages.
2. You can only send short messages to mobile clients who are also "Global connect" users and "shenzhouhang" users.
3. You can send short Chinese messages through your mobile phone. The recipient's mobile phone must support receiving short Chinese messages.

 

 

Hainan
+ 8613800898500

Guangdong
Shenzhen + 8613800755500 Zhuhai + 8613800756500 Jiangmen + 8613800750500
Yangjiang + 8613800662500 Huizhou + 8613800752500 Heyuan + 8613800762500
Zhongshan + 8613800760500 Zhanjiang + 8613800759500 Maoming + 8613800668500
Guangzhou + 8613800200500 Shaoguan + 8613800751500 Qingyuan + 8613800763500
Shantou + 8613800754500 Chaozhou + 8613800768500 Jieyang + 8613800663500
Foshan + 8613800757500 Shunde + 8613800765500 Zhaoqing + 8613800758500
Yunfu + 8613800766500 Dongguan + 8613800769500 Shanwei + 8613800660500
Meizhou + 8613800753500

Beijing
+ 8613800100500

Shanghai
+ 8613800210500

Tianjin
+ 8613800220500

Chongqing
+ 8613800230500

Heilongjiang Province
Harbin 8613800451500 +
Qiqihar + 8613800452500
Mudanjiang, Jixi, Qitaihe + 8613800453500
Jiamusi, Hegang, and Shuangyashan + 8613800454500
Suihua, Yichun + 8613800455500
Heihe, Daxinganling + 8613800456500
Daqing + 8613800459500

Jilin Province
Changchun + 8613800431500 Baicheng + 8613800436500
Jilin + 8613800432500 Liaoyuan + 8613800437500
Yanji + 8613800433500 Songyuan + 8613800438500
Siping + 8613800434500 Baishan + 8613800439500
Tonghua + 8613800435500

Liaoning
+ 8613800240500

Hebei
+ 8613800311500

Shanxi
Taiyuan 8613800351500 +
Xinzhou + 8613800350500
Datong + 8613800352500
Yangquan + 8613800353500
Jinzhong + 8613800354500
Changzhi + 8613800355500
Linfen + 8613800357500
Luliang + 8613800358500
Yuncheng + 8613800359500
Shuozhou + 8613800349500
Jincheng + 8613800356500

Shandong
Jinan + 8613800531500 Qingdao + 8613800532500
Zibo + 8613800533500 Dezhou + 8613800534500
Yantai + 8613800535500 Weifang + 8613800536500
Jining + 8613800537500 tai'an + 8613800538500
Linyi + 8613800539500 Dongying + 8613800546500
Weihai + 8613800631500 Laiwu + 8613800634500
Liaocheng + 8613800635500

Inner Mongolia
+ 8613800471500

Jiangsu
Nanjing
+ 8613800250500 Zhenjiang + 8613800511500 Yangzhou + 8613800514500
Suzhou + 8613800512500 Wuxi + 8613800510500 Changzhou + 8613800519500
Nantong + 8613800513500 Xuzhou + 8613800516500 Huaiyin + 8613800517500
Yancheng + 8613800515500 Lianyungang + 8613800518500 Taizhou + 8613800523500
Suqian + 8613800527500

Anhui
Hefei, Chaohu, Chuzhou, Chizhou, lu'an, Anqing, Bengbu + 8613800551500
Wuhu, Maanshan, Tongling, xuancheng, and Huangshan + 8613800553500
Fuyang, Huaibei, Huainan, Suzhou + 8613800558500

Henan
Zhengzhou 13800371500
Xuchang 13800374500
Kaifeng 13800378500
Shangqiu 13800370500
Luohe 13800395500
Zhoukou 13800394500
Pingdingshan 13800375500
Xinyang 13800376500
Nanyang 1, 13800377500
Luoyang 1, 13800379500
Jiaozuo 13800391500
Xinxiang 13800373500, China
Hebi 13800392500 Zhumadian 13800396500
Puyang 13800393500 Anyang 13800372500
Sanmenxia 13800398500

Shaanxi
+ 8613800290500

Gansu
+ 8613800931500

Ningxia Hui Autonomous Region
+ 8613800951500

Zhejiang
Hangzhou + 8613800571500 lakes + 8613800572500
Jia Xing + 8613800573500 Ning bo + 8613800574500
Shaoxing + 8613800575500 Taiwan States + 8613800576500
Winzhou + 8613800577500 Lishui + 8613800578500
Jinhua + 8613800579500 danzhou + 8613800570500
Zhoushan + 8613800580500

Jiangxi Province
+ 8613800791500

Hubei Province
Wuhan + 8613800270500 Ezhou + 8613800711500
Xiaogan + 8613800712500 Huanggang + 8613800713500
Xianning + 8613800715500 Xiangfan + 8613800710500
Huangshi + 8613800714500 Shiyan + 8613800719500
Enshi + 8613800718500 Yichang + 8613800717500
Jingzhou + 8613800716500 Jianghan + 8613800728500
Suizhou + 8613800722500

Hunan Province
Changsha + 8613800731500 loudi + 8613800738500
Xiangtan + 8613800732500 Shaoyang + 8613800739500
Zhuzhou + 8613800733500 Yueyang + 8613800730500
Hengyang + 8613800734500 Autonomous Prefecture + 8613800743500
Chenzhou + 8613800735500 Zhangjiajie + 8613800744500
Changde + 8613800736500 Huaihua + 8613800745500
Yiyang + 8613800737500 Yongzhou + 8613800746500

Sichuan
+ 8613800280500

Xinjiang Uygur Autonomous Region
+ 8613800471500

Fujian
Fuzhou + 8613800591500 Zhangzhou + 8613800596500
Xiamen + 8613800592500 Longyan + 8613800597500
Ningde + 8613800593500 Sanming + 8613800598500
Putian + 8613800594500 Nanping + 8613800599500
Quanzhou + 8613800595500

Guizhou
+ 8613800851500

Yunnan Province
+ 8613800871500

Guangxi Zhuang Autonomous Region
Nanning + 8613800771500 Liuzhou + 8613800772500
Guilin
+ 8613800773500 Wuzhou + 8613800774500
Yulin + 8613800775500 Baise + 8613800776500
Qinzhou + 8613800777500 river pools + 8613800778500
Fangcheng Port + 8613800770500 Beihai + 8613800779500

Hong Kong Mobile
+ 852 90288000

Macau Telecom
+ 8536800853

Contact Us

The content source of this page is from Internet, which doesn't represent Alibaba Cloud's opinion; products and services mentioned on that page don't have any relationship with Alibaba Cloud. If the content of the page makes you feel confusing, please write us an email, we will handle the problem within 5 days after receiving your email.

If you find any instances of plagiarism from the community, please send an email to: info-contact@alibabacloud.com and provide relevant evidence. A staff member will contact you within 5 working days.

A Free Trial That Lets You Build Big!

Start building with 50+ products and up to 12 months usage for Elastic Compute Service

  • Sales Support

    1 on 1 presale consultation

  • After-Sales Support

    24/7 Technical Support 6 Free Tickets per Quarter Faster Response

  • Alibaba Cloud offers highly flexible support services tailored to meet your exact needs.